Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020 17:30

Mental Health Matters

 

Άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες και ιδιαίτερα όσα διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας, βιώνουν το στιγματισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας πέρα από τις φαρμακευτικές, είναι υψίστης σημασίας. Έτσι, το ευρωπαϊκό έργο “Mental Health Matters through Restorative Art” (MHM), στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επαγγελματιών στην ψυχική υγεία.

Το έργο  “MHM”  θα σχεδιάσει και θα πιστοποιήσει ηλεκτρονικά μαθήματα, που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ενήλικων εκπαιδευόμενων, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία επιπρόσθετων εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν έξι οργανισμοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ουγγαρία.

  1. RESTORATIVE JUSTICE FOR ALL cic (συντονιστής – Ηνωμένο Βασίλειο)
  2. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
  3. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Κύπρος)
  4. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány (Ουγγαρία)
  5. FUNDACION INTRAS (Ισπανία)
  6. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Ελλάδα)

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021).

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.