Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 11:34

Ευρωπαϊκό Έργο "Culture and Art for Restorative Justice (CA4RJ)": 1ο Newsletter

                                                                                                                          

 

                      “Culture and Art for Restorative Justice (CA4RJ)”  - 1ο Newsletter

 Σχετικά με το έργο

 

Υπό την καθοδήγηση του αγγλικού οργανισμού “Restorative Justice for All”, Εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ισπανία, παρουσίασαν ένα νέο έργο για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης των μεταναστών απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης και της ανισότητας, το έργο CA4RJ θα δώσει έμφαση στη σύνδεση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, μέσω της κοινωνίας των πολιτών και της ενίσχυσης της συνεργασίας διαφόρων τομέων. Για να ξεπεραστεί ο αντίκτυπος του COVID-19, ο καλλιτεχνικός και πολιτιστικός τομέας θα συνδεθούν με επαγγελματίες αποκατάστασης της δικαιοσύνης, με την εκπαίδευση, με κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες και οργανώσεις και κοινότητες ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των μεταναστών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην αγορά  και καταστρέφοντας τα αποκλεισμένα περιβάλλοντα εργασίας.

 Η επιτυχής και οργανική ένταξη των μεταναστών στις χώρες φιλοξενίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει προβληματική για αρκετές εθνικές πολιτικές αναφορικά με τους μετανάστες. Πρόκειται για μια πρόκληση σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία έχει γίνει πλέον πιο επείγουσα, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η πανδημία έχει διαταράξει τις ζωές και τις κοινωνίες μας, αλλά εκτεταμένη έρευνα έχει αποδείξει ότι η πανδημία έχει ήδη αναδείξει και επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες των μεταναστών, μία ομάδα που αντιμετωπίζει το πρόσθετο βάρος της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. Αυτά τα διαρκή φαινόμενα προκαλούνται από την πολιτισμική παρανόηση, την προκατάληψη και το φόβο για τον «Άλλον». Παράλληλα, ο πολιτιστικός και καλλιτεχνικός τομέας έχει πληγεί περισσότερο.  

 Το έργο “Culture and Art for Restorative Justice (CA4RJ)” έχει στόχο να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τέχνης και της αποκατάστασης της δικαιοσύνης, ώστε να αυξήσει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και κατά συνέπεια να συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων, σε μία εποχή μεγάλης πρόκλησης για την Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προσαρμοσμένων και διαπιστευμένων εκπαιδεύσεων και άλλων κοινωνικών δράσεων του έργου, που χρησιμοποιούν δημιουργικές τέχνες, σε συνδυασμό με τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Αφετηρία αυτού του καινοτόμου έργου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει δοκιμάσει το έργο "Culture and Art for Unity", το οποίο καθοδηγεί ο ίδιος ο χρήστης και έχει λάβει αρκετά βραβεία από το Δημαρχείο του Λονδίνου.  

 Ομάδες - Στόχος

  • Το έργο “CA4RJ” στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτιστικών επαγγελματιών, οι οποίοι υποστηρίζουν μετανάστες και κυρίως όσους κινδυνεύουν από την περιθωριοποίηση. Θα αυξήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση, η οποία θα τους επιτρέψει να προωθήσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των μεταναστών, ενώ παράλληλα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις κοινές αξίες και να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη. 

 

  • Οι μετανάστες και ο τοπικός πληθυσμός. Σε συνδυασμό με την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις δημιουργικές τέχνες, το έργο αυτό θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, αναδεικνύοντας αυτά που τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν.

 Αποτελέσματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου

 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης

Εστιάζοντας στη χρήση της αποκαταστατικής τέχνης, βασισμένης στα ευρήματα του χρήστη από την επιτόπια εργασία πεδίου, με εργαζόμενους και επαγγελματίες του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού χώρου, που εργάζονται με μετανάστες. Εκτός από την εκπαίδευση σε αυτό το ζήτημα από τους εταίρους και την Ευρώπη, το αποτέλεσμα θα καθορίσει τις τρέχουσες ανάγκες κατάρτισης των ομάδων-στόχων, σε σχέση επίσης με την πανδημία Covid-19 και θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στη χώρα κάθε εταίρου. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα καταχωρηθεί με ISBN και θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων.

Αναμένεται να είναι έτοιμο έως το Μάρτιο του 2022

 Εκπαίδευση δια ζώσης και διαδικτυακά

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα για εργαζόμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, που εργάζονται με μετανάστες σε κίνδυνο περιθωριοποίησης, είναι σχεδιασμένο  βάσει των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πακέτο παραδοτέων. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει νέες δεξιότητες και γνώσεις για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες, επιτρέποντάς τους την καλύτερη στήριξη των μεταναστών, χρησιμοποιώντας δημιουργικές τέχνες και την αποκαταστατική δικαιοσύνη.

 Αναμένεται να είναι έτοιμο έως το Νοέμβριο του 2022

 Πιλότος εκπαίδευσης προγράμματος

μέσω εργαστηρίων με μετανάστες. Κατάλληλα καταρτισμένοι εργαζόμενοι και επαγγελματίες των εταίρων θα εφαρμόσουν την εκπαίδευσή τους άμεσα στους μετανάστες. Ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης του έργου θα καταγραφεί, θα αξιολογηθεί και θα παρουσιαστεί  σε εθνικές και συγκριτικές αναφορές.

 Θα υλοποιηθεί από το Δεκέμβριο του 2022

 Ηλεκτρονικό βιβλίο με κεφάλαια γραμμένα από τους εταίρους

στη μητρική τους γλώσσα, καταγράφοντας όλη την εκπαίδευση του έργου, με την επιμέλεια του Καθηγητή κ. Γραβριηλίδη. Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης ένα συγκριτικό κεφάλαιο, το οποίο θα καταχωρηθεί με ISBN και από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να είναι προσβάσιμο από 180,000 ιδρύματα.

 Αναμένεται να είναι έτοιμο το Μάρτιο του 2023

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

              

 

 

                                                                                                 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.