Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2021 16:52

Πρόσκληση Διαγωνισμού - Τεχνικών Έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1/1/2021

Ο φορέας  ΚΣΔΕΟ  «ΕΔΡΑ», προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά προϊόν ή υπηρεσία για την μονάδα (μετεγκατάσταση) οικοτροφείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2 , που εδρεύει στο Δ. Περιστερίου, στα πλαίσια του προγράμματος της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». . Τα έντυπα προσφορών θα συμπληρωθούν μέσα σε κλειστό φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά , μαζί με τεχνικές προδιαγραφές υλικών . Επιτρέπεται η επίσκεψη  στο προς εκτέλεση έργο για την ακριβή εκτίμηση του από τους υποψήφιους μειοδότες .

Η προσφορά  θα είναι σε τιμή μονάδος με δυνατότητα αυξομείωσης ποσότητας  υλικών-υπηρεσιών , αναλόγως της εξέλιξης του έργου , χωρίς αλλαγή της τιμής μονάδας που προσφέρεται

Τα  έντυπα προσφορών  είτε λαμβάνονται  από την ιστοσελίδα είτε από τα κεντρικά γραφεία  , όπως και  πληροφορίες για το έργο  στην διεύθυνση Γαστούνης & Γουμενίτσης 14, Περιστέρι  και στο τηλέφωνο 2105913826, πληροφορίες Ι. Καραπιπέρης  

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/1/2021 ΤΕΛΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΩΡΑ : 15.00