ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΣ/ΑΝΕΡΓΗ?

Η ΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης  με τίτλο  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ»

η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου

του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» κατηγορία παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,

Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενες   που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης  έχουν οι  ωφελούμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

 

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα  που παραμένουν εκτός  εργασίας (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ) περισσότερο από 12 μήνες

 

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (άνεργοι)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου ή μητρότητα εκτός γάμου) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο

 

Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (άνεργοι)

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή  , για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άνεργοι)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που το ετήσιο εισόδημα  τους βρίσκεται /είναι χαμηλότερο  από το όριο της φτώχειας  στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

Αιτήσεις –Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας  ή φωτοτυπία διαβατηρίου

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση απορίας

Άδεια παραμονής για μετανάστες-πρόσφυγες

Απόφαση  Δικαστική για την επιμέλεια παιδιού/παιδιών

 

Υποδοχή αιτήσεων& δικαιολογητικών συμμετοχής

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ

Γαστούνης& Γουμενίτσης 14,

Περιστέρι

Τ:2105901243

Ώρες Επικοινωνίας: 09:00-17:00

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Γραφείο Δημάρχου

Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος

Τ:2132030600/630

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.

Μαραθώνος 10,

Σταμάτα Δήμου Διονύσου Αττικής

Τ:2106218122,2106215051

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διονύσου 73&Γορτυνίας

Τ:2108019633,2106253315

 

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις  συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης  μπορούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται μέχρι τις 31/12/2012 με τα δικαιολογητικά και να καταθέτουν αίτηση στις παραπάνω διευθύνσεις .

Μπορούν διαφορετικά να αποστέλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και ταχυδρομικά σε μια από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.